Фондация "Майки за донорството"

Цели

Фондация „Майки за донорството” е основана на 21.05.2014 година в град София, България. Нейни учредители са донори и лица съпричастни към хората с репродуктивни проблеми. Дейността на членовете на фондацията датира още от 2010 година, а през 2014 г. обединява стотици донори като членове. Председател на Управителния съвет на фондацията е Мариела Куртева, членове на УС - Виктория Димитрова и Валя Попова. Почетни съучредители са Милен и Росица Врабевски, Радина Велчева. Фондацията е учредена като неправителствена организация – юридическо лице с нестопанска цел  в обществена полза.  Вписана е в Централния регистър към Министерството на правосъдието и обявява ежегодно своите доклади за финансиране и дейности. През 2015 година фондацията, освен за информационни обществено ангажирани кампании, започва да набира средства и за двойки с репродуктивни проблеми, които не подлежат на финансиране от Център за Асистирана репродукция /държавен Фонд Ин витро/. Финансират се двойки, които са с доказани медицински показатели за нужда от асистирана репродукция  с  /без/ донорски материал . Всяка двойка, за която започва набиране на средства се обявява публично в сайта на фондацията, сумата за всяка от двойките е 5000 лева. При събиране на необходимата сума се пристъпва към следващата. Фондацията финансира дейността си /УА, Раздел II/*, чрез дарения директно по банковата си сметка и с благотворителни базари. */УА, Раздел II/  Информиране на обществото, организиране на обучения, оказване на съдействие, организиране на инициативи за донорството на репродуктивен материал - донорство на яйцеклетки, донорство на сперма;  -  подкрепа на донори, реципиенти и пациенти, включително оказване на подкрепа - емоционална и финансова на донори, рецепиенти и пациенти, както и на двойки, които се възползват от донорски материал.  -  подкрепа на медицински заведения, включително заведения за болнична и доболнична помощ, както и на всякакви други здравни институции и организации, включително оказване на финансова подкрепа -  Популяризиране на донорството на репродуктивен материал; - Разширяване на познанията на българите за видовете донорство на репродуктивен материал, асистираната репродукция и новостите в лечението на безплодието; -  Съблюдаване и защита на правата на донорите на репродуктивен материал; -  Съблюдаване на спазването на етичните и законови правила и норми на донорството на репродуктивен материал в Република България. Фондацията извършва дейност в обществена полза, изразяваща се в: .  участия в социално-обществени дискусии и кампании в подкрепа на обществото по темите донорство, асистирана репродукция, раждане, майчинство, образование, демографски проблеми, детско и майчино здраве;
  • координиране, консултиране и контакт с репродуктивни специалисти и други организации отностно донорството на репродуктивен материал
  • защита правата на донорите, разясняване на правата на донорите, информиране, съдействие и придружаване на донорите при осъществяване на донорството;
  • участие при изготвяне на правната рамка на донорството;
  • съблюдаване спазване правата на донорите и спазване на медицинските стандарти.
  • Спазване на законовите и етични норми при асистираната репродукция и донорството на репродуктивен материал.
  • Участие в дискусии и съблюдаване на законовите и етичните норми при замразяване на яйцеклетки, сперма, ембриони.
  • Участие в проекти за законодателни и изменения, включително етични правила и норми /чл.4/
  С цел набиране на средства за извършване на дейността фондацията събира дарения, сключва договори за спонсорство, партньорства и други за:  - издаване и представяне на книги, дипляни, брошури и др. такива;              - организиране на събития, представяния, конференции и др. такива с цел набиране на средства, свързани с информиране на обществото за донорството на репродуктивен материал; хора с репродуктивни продблеми; превенция и - организиране на семинари, образователни и културни дискусии; кампании и други. /чл.5/