Цели

Фондация „Майки за донорството” е основана на 21.05.2014 година в град София, България. Нейни учредители са донори и лица съпричастни към хората с репродуктивни проблеми.
Учредена като неправителствена организация – Фондация “Майки за донорството” е юридическо лице с нестопанска цел  в обществена полза. Вписана е в Централния регистър към Министерството на правосъдието и обявява ежегодно своите доклади за финансиране и дейности.
През 2015 година фондацията, освен за информационни обществено ангажирани кампании, започва да набира средства и за двойки с репродуктивни проблеми, които не подлежат на финансиране от Център за Асистирана репродукция /държавен Фонд Ин витро/.
Финансират се двойки, които са с доказани медицински показатели за нужда от асистирана репродукция  с  /без/ донорски материал . Всяка двойка, за която започва набиране на средства се обявява публично в сайта на фондацията, сумата за всяка от двойките е 5000 лева. При събиране на необходимата сума се пристъпва към следващата.
Фондацията финансира дейността си /УА, Раздел II/*, чрез дарения директно по банковата си сметка и с благотворителни базари.

*/УА, Раздел II/
 Информиране на обществото, организиране на обучения, оказване на съдействие, организиране на инициативи за донорството на репродуктивен материал – донорство на яйцеклетки, донорство на сперма;

 –  подкрепа на донори, реципиенти и пациенти, включително оказване на подкрепа – емоционална и финансова на донори, рецепиенти и пациенти, както и на двойки, които се възползват от донорски материал.

 –  подкрепа на медицински заведения, включително заведения за болнична и доболнична помощ, както и на всякакви други здравни институции и организации, включително оказване на финансова подкрепа

–  Популяризиране на донорството на репродуктивен материал;

– Разширяване на познанията на българите за видовете донорство на репродуктивен материал, асистираната репродукция и новостите в лечението на безплодието;

–  Съблюдаване и защита на правата на донорите на репродуктивен материал;

–  Съблюдаване на спазването на етичните и законови правила и норми на донорството на репродуктивен материал в Република България.

Фондацията извършва дейност в обществена полза, изразяваща се в: .
 участия в социално-обществени дискусии и кампании в подкрепа на обществото по темите донорство, асистирана репродукция, раждане, майчинство, образование, демографски проблеми, детско и майчино здраве;

  • координиране, консултиране и контакт с репродуктивни специалисти и други организации отностно донорството на репродуктивен материал
  • защита правата на донорите, разясняване на правата на донорите, информиране, съдействие и придружаване на донорите при осъществяване на донорството;
  • участие при изготвяне на правната рамка на донорството;
  • съблюдаване спазване правата на донорите и спазване на медицинските стандарти.
  • Спазване на законовите и етични норми при асистираната репродукция и донорството на репродуктивен материал.
  • Участие в дискусии и съблюдаване на законовите и етичните норми при замразяване на яйцеклетки, сперма, ембриони.
  • Участие в проекти за законодателни и изменения, включително етични правила и норми /чл.4/

 

С цел набиране на средства за извършване на дейността фондацията събира дарения, сключва договори за спонсорство, партньорства и други за:

 – издаване и представяне на книги, дипляни, брошури и др. такива;

             – организиране на събития, представяния, конференции и др. такива с цел набиране на средства, свързани с информиране на обществото за донорството на репродуктивен материал; хора с репродуктивни продблеми; превенция и

– организиране на семинари, образователни и културни дискусии; кампании и други. /чл.5/