Банкова сметка

Фондация "Майки за донорството"

Банкова сметка:

IBAN: BG50UNCR70001523142155

BIG: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк АД

Pay Pal:  mothers.for.donation@gmail.com

E-mail: mothers.donation@gmail.com

0888 72 10 10 - Виктория Димитрова

0878 71 21 28 - Мариела Куртева

0898 58 67 49 - Валя Попова

 

 

Фондация "Майки за донорството" е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Софийски градски съд по ф.д.363/2014г. с ЕИК по Булстат 176694553 и е вписна в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза към Министерството на правосъдието под номер 20141013006.
Фондацията е със структура Управителен съвет с председател Мариела Куртева.
Управителният съвет и координаторите на фондацията в България и чужбина извършват на принципа на доброволен жест дейностите си и не получават възнаграждения за тях.
Годишните доклади за дейността на фондацията се публикуват на сайта на Министерството на правосъдието.

За направените финансови и материални дарения към фондация "Майки за донорството" се издава Договор за дарение
Дарения към неправителствени организации в обществена полза, вписани в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието, каквато е фондация "Майки за донорството" ползват данъчни облекчения.
За юридицески лица: счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба).
За физически лица: годишният облагаем доход на лицето се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто.